Oferta szkoleń:

Bardzo ważnym elementem w działalności jednostek jest proces inwentaryzacji...

INWENTARYZACJA -
ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Wydatkowanie środków publicznych, gospodarka finansowa podlega... DYSCYPLINIE
Dyscyplina finansów publicznych to określony, pożądany stan, którego zapewnienie wiąże się z przestrzeganiem zespołu, ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej, których naruszenie skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest odpowiedzialnością o szczególnym charakterze. Zgodnie z orzecznictwem sądowo – administracyjnym, postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma charakter szczególnego postępowania administracyjnego a rozstrzygnięcia zapadające w tym postępowaniu – szczególnych decyzji administracyjnych.

Zamknięcie roku.
Aby zamknięcie roku przebiegało prawidłowo, należy kolejno realizować główne cele procesu. Jest to jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza czynność w pracy każdego Księgowego.

Inwentaryzacja w podmiotach leczniczych (szpitale, przychodnie)

Ze względu na specyfikę działalności podmiotów leczniczych proponujemy szkolenie adresowane do tych placówek


Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa.
Relikt przeszłości... czy alternatywa dla "drogiego" pieniądza bankowego. Wskazujemy wszystkie ZA i PRZECIW, regulacje prawne.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W każdym jednostce organizacyjnej sektora finansów publicznych MUSI funkcjonować ZFŚS niezależnie od liczby pracowników. Poza sektorem finansów publicznych NIE ale na pracodawcy ciążą pewne obowiązki w tym zakresie wynikające z ustawy o Zakładowym Funduszu i Świdczeń Socjalnych.
Kontrola zarządcza: „Czy chcesz aby kontrola zarządcza w Twojej jednostce była karykaturą i papierowym spełnieniem ustawowego obowiązku, czy czymś więcej - czymś co pozwoli faktycznie na realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”.
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl